Wednesday, March 8, 2017

Dětmarwice

Dětmarwice, obec v Severomor. kr. okr. Karviná, 4079 obyv. Tepelná elektrárna.

Cytofarynx

cytofarynx [řec.J, cytopharynx - buněčný jícen prvoků. cytofyzíologie [řec.J, obor cytologie; studuje činnost buněk a význam buněčných struktur pro funkci buňky, cytogenedka [-ty-, řec.J, obor genet. studující genet. akt. struktury buňky, zvi. chromozómy a jejich zrniny, cytocbemie [řec.J, obor cytologie; studuje chem. složení buněk a látkové změny při jejich činnosti, cytochromy [řec.J, chromoproteidy — přirozená Červená barviva organismů. Obsahují v molek. železo; svým složením jsou blízké červenému krevnímu barvivu. Vyskytují se v mito-chondriích buněk; účastní se buněčného dýcháni. V.t. bílkoviny, cytokininy [-ný-, řec. + lat.j, skupina přirozeně se vyskytujících růstových látek rostlin, chem. odvozených hl. od adeninu. V nízkých koncentracích vyvolávají buněčné děleni. V.t.auxiny. cytologie [řec.J, nauka o buňce, jejím složení, struktuře a funkci. 1665 objevil Hook rostl, buňku, 1686 Malpighi živoč. buňku, 1715 — 22 van Leeuwen-hoek buňky mikroorganismů. Buněčná teorie byla formulována v 19.st. Schlei-denem, Schwannem a J. E. Purkyněm. 1858 Virchow poznal, že nové buňky vznikají pouze rozdělením již existujících buněk. K rozvoji č. cytologie přispěli zejm. Vejdovský, Růžička a Němec. Hl. obory c.: cytomorfologie, cytofyziol., cytochem., cytogenet. a cytopatologie.

Tuesday, March 7, 2017

Bathurst

Bathurst [besérst] 1. ostrov v Kan. arktickém souostroví v Parryho ostrovech, 19 707 km2, do 450 m n.m.; neobydlený^. ostrov v Timorském moři při sev. pobřeží Austrálie, 2036 km2;

Bohrův magneton

Bohrův magneton [bór-], zn. /jb- magn. moment obalového elektronu ve stavu, v němž se průmět orbitálního momentu hybnosti do zvoleného směru rovná h; pb = (9,273 2 ± 0,000 6).

Caicos

Caicos [kajk-] viz Turks a Caicos. Cailletet [kajete] Louis Paul, 1832 až 1913, fr. fyzik; zabýval se zkapalňo-váním plynů (napf. kyslik, dusik). Caílleux [kaje] (De Cayeus) André, *1907, fr. georaorfolog a geolog; prof. na Sorbonně. Zabývá se dynamickou geomorfologií.

Czambel

Czambel [ca-J Samuel, 1856—1909, sl. jazykovědec; autor gramatiky Ruko-vát spisovnej řeči slovenskej a práci o nářečích a vývoji slovenštiny.

Britská Kolumbie

Britská Kolumbie, angl. British Columbia - nejzáp. provincie Kanady, 930 493 km2, 2,18 mil. obyv., hl.m. Victoria. Hornaté, členité vnitrozemí s drsnějším podnebím. Prům. těžebni, hutni, stroj., dřevozpracující, potr. Pěst. zeleniny, ovoce. Přístav Van-couver.

Braggova rovnice

Braggova rovnice [brego-] viz Brag-gova-WulfTova metoda.

Monday, March 6, 2017

Bodlínovití

bodlínovití, Tenrecidae — čeleď primitivních savců z řádu hmyzožravců. Tělo je porostlé štětinami a ostny. Je

Bauhaus

Bauhaus, něm. avantgardní architektonická a um. prům. škola, zal. 1919 ve Výmarii(od 1925 v Dessavě, 1932-33 v Berlíně, zavřena nacisty); zakl. W. Gropius se spolupracovníky (Mies van der Rohe, Klee, Kandinskij.O. Schlem-mer, Moholy-Nagy) usiloval o jednotu

Brevimanu

brevimanu [-ví -nú, lat ], krátce, stručně; bez okolků.

Divín

Divín, zeměd. obec ve Stredosl. kr., okr. Lučenec, 2099 obyv. — Zříceniny got. hradu.

Ballarat

Ballarat [beleret], m. v Austrálii ve Viktorii, 58 400 obyv. Prům. text., stroj.; dříve význ. těžba zlata. B. zal. 1851.

Čchen Jung-knej

Čchen Jung-knej, * asi 1915, čin. politik; od 1969 člen ÚV KS Číny, od 1973 člen politbyra, od 1975 náměstek předsedy státní rady.

Sunday, March 5, 2017

Bejáia

Bejáia [bežaia], drive Bougie - přístavní m. v Alžirsku u Středozemního moře, 63 000 obyv. Prům. chem., potr., hutní. Konec ropovodu z Hassí Me-saúd.

Bratsk

Bratsk, přístavní m. (zal. 1955) v SSSR v RSFSR v Irkutské oblasti, na An-gaře, 203 000 obyv. Bratská hydro-elektrárna (4500 MW); prům. hliníku, dřevozpracující.

Bakteriofobie

bakteriofobie [řec.], bacteriophobia — chorobný strach z nákazy; příznak některých psychóz a neuróz, bakteriologické zbraně viz biologické zbraně.

Bastiat

Bastiat [-tja] Frédéric, 1801 — 1850, fr. ekonom, zastánce hosp. liberalismu. Apologet harmonie třídních zájmů v kap., vyplývajících podle něho ze svobodné směny, kterou pojímal jako směnu služeb.

Bobrava

Bobrava, ř. na Moravě, pravostran-ný přítok Svratky u Želešic, 35.2 km dlouhý, povodí 187 km2.

Amer. prozaika

amer. prozaika, autorka románůo patriarchálním venkově v předrev. Čině {Dobrá země, Synové, Rozdělený ium). Jako dcera misionářů vycházela j idejí kř. demokratismu. Nob.c. (1938|. Kucurefti [-ku-šť] viz Bukurešť. Buczkowski [buč-] Leonard, 19(0 až 1967, pol. film. režisér {Zakázaní pís-ničky. Hledá se poklad, Přihoái na Marienštadtě, Vzpoura bezejmenných). Bučaay, zeměd. obec v Západoá kr., okr. Trnava, na Blavě, 2248 obiv. — Renes. zámek, přestavěný v 18. s;oletí. Buček Josef Ignác, 1741 - 1821,¿.osvícenský národohospodář, populacio-nista a právník. Propagoval státní osvícenské reformy v zeměd. a parcelaci feud. velkostatků, bučina, jagetum - vegetační formace s převládajícím porostem buků Bučma Amvrosij Maximilianovii, 1891 až 1957, sov. herec, režisér, pedagog. Role: Semjon Kotko (Katajev), Platon Krečet (Komijčuk). Též film. herec, např. A. Basmanov (Ejzenštejr. Ivan Hrozný). Nár.um. SSSR (194J). Bučovice, m. v Jihomor. kr, okr. Vyškov, na Litavě, 5438 obyv. Prům. nábytkářský (UP, Středomor. dřevařské závody). — M. od 1343. Renes. zámek.

Saturday, March 4, 2017

Broglie

Broglie [broj] Victor François, 1718 až 1804, fr. maršál; í789 min. války, od 1797 v rus. službách, de Broglieho hypotéza [broje-], zákl. vlnové mech.; podle ní mají všechny částice též vlastnosti vlnové. Dnes ověřená skutečnost. Částici s hmotností m a rychlosti v je přiřazena de Broglieho vlnová délka ž = hjmo, kde A je Planckova konstanta. De B. h. vysvětluje ohybové jevy při průchodu a odrazu částic. Spojení korpuskulár-ních a vlnových vlastností částic (kor-puskuiámé vlnový' dualismus) mat. formuloval Schrödinger. V.t. Schro-dingerova rovnice; kvantová mechanika; vlnová funkce; vlnová rovnice. Broch Hermann, 1886 — 1951, rak. spisovatel, od 1938 v USA. Autor románové trilogie Náměsíčnici, lyrického románu Smrt Vergilova (vliv Joyce a psychoanalýzy) aj. Jeho dílo zachycuje úpadek hodnot v rozpadávající se burž. společnosti.

Denežkin Kamen'

Denežkin Kamen' [ďeňe- -ň], masív na Severním Urale, 1493 m n.m. Přír. rezervace.

Apolitiěnost

apolitiěnost, pasivní, lhostejný vztah ke spol. životu a polit, činnosti. A. je rozšířena zvi. mezi nejzaostalejšimi, l. v Londýně. Zabýval se zejm.

Doisy

Doisy [dojzi] Edward Adelbert, *1893, amer. fyziolog; prof. univ. v Saint Louis. Nob.c. (1943) spolu s Damem za objev vitamínu K. a jeho chem. podstaty.

Cytopyge

cytopyge [lat. < řec.J, buněčná řiť prvoků.

Boháček Karel

Boháček Karel, 1886—1928, č. malíř. Ve svých pastelech a uhlových kresbách poetizoval realitu venkova a přírody; jeho tvorba je baladicky laděna.

Friday, March 3, 2017

Čapajevsk

Čapajevsk, do 1926 Ivaščenkovo -m. v SSSR v RSFSR v Kujbyševské oblasti, 87 000 obyv. Prům. chem.. stav. hmot, potr. Těžba ropy. Přejmenováno na počest Čapajeva.

A les. v Brně

a les. v Brně, průkopník č. fytopatolo-gie. Ř.pr. (1962).

Carson City

Carson City [kársn si-], hl.m. členského státu Nevada v USA, 15 500 obyv, Těžba stříbra.

Bukavu

Bukavu, do 1952 Costermansville — m. v Zaireu jezera Kivu, 183 000 obyv. Prům. potr., farm., hutní. Dop. křižovatka. Tur. ruch. B. zal. 1922. buket [fr.], bouquet — vůně vína, vyvolaná aromatickými látkami z hroznů během kvašeni a stárnutí vína.

2 vůdců girondistů

2 vůdců girondistů, představitel řev. zahr. politiky (jeho stoupenci reakcí nazýváni brissotini). Po vítězství jako-bínů popraven.

Thursday, March 2, 2017

Ciecbocinek

Ciecbocinek [če-či-], termální lázně ve siř. Polsku ve vojvodství Wloclawek, 8300 obyv. Těžba uhlí.

Rová třtina

rová třtina, bavlník. Hl. obilninou je kukuřice a ryže, dále pšenice. Z okopanin převládá maniok a bataty. Roste sklizeň olejnin, ořechů a tabáku.

Binningham 1.

Binningham 1. [bérmingem], m. ve Velké Británii ve stř. Anglii, 1,08 mil. obyv. Prům. hutni (železo, barevné kovy), automobilový, dop. stroj., gumárenský, el.tech.. zbrojní., pap.. potr.. šperkařský. Dop křižovatka (průplav, letiště). Got kostel (13.st.), neogot. katedrála (1839 — 41); muzea, knihovny, divadla; dvě univ. (zal. 1900, 1966); 2. [bérminghem], m. v USA ve stř. Alabamě v podhůří Appalačských hor. 306 900 obyv. Prům. těžební (kamenně uhlí, železné rudy), těžký, hutni, zbrojní, stroj.. potr.. cementárenský. Dop. křižovatka. Univ. (zal. 1844).

Caligola

Caligola [ka-] Gaius Caesar, 12 — 41, od 37 řim. císař. Vládl despoticky; zavražděn pretoriánv.

Beaumarchais

Beaumarchais [bomaršé] Pierre Augustin Caron de, 1732 — 1799, fr. dramatik; autor komedií Lazebník sevillský a Figarova svatba, spojených postavou vtipného hrdiny Figara, kritika feud. světa. Hry působily v přípravě burž. rev. a byly zhudebněny Rossinim a Mozartem.

Brychta Jaroslav

Brychta Jaroslav, 1895—1971, i. sochař a sklářský výtvarník; různými těch. tvořené figurky, monumentální plastikv a prefabrikovaná mozaika. Z.um. (1965); Ř.pr. (1960).

Wednesday, March 1, 2017

Demolice

demolice [lat.], demolováni, bourání — odstraňování (hl. odstřelem) nepotřebných nebo překážejících stav. objektů* popř. jejich částí, démon [řec.], v nejrůznějších mytol. a náb. nadpřirozená bytost; vyskytoval se v náb. představách mnohých národů. V řec. ráb. původně syn. pro boha, později oro nižší božstva, héroy, duchy. V kř. užíváno ve smyslu zlý duch, dábel.

Ábelova grupa

Ábelova grupa [á-] viz grupa. Abendroth [á-rót] Hermann, 1883 až 1956, něm. (NDR) dirigent; interpret zvi. Beethovenův a Brahmsův.

Anuloid

anuloid [lat. + řec.], prstenec kruhový, torus — plocha vytvořená rotací kružnice kolem přímky, která leží v rovině této kružnice a neprotíná ji.

Deštěni

deštěni, táflováni — obloženi zdi, parapetu nebo hrubých tesařských konstrukci hoblovanými dřevěnými deskami.

Bundeswehr

Bundeswehr [-vér], oficiální označeni armády NSR.

Delft

Delft, m. ve stř. Nizozemsku, 87 100 obyv. Prům. sklář., stroj., dop. prostředků, el.tech., keramický (modro-bilá keramika). Starobylé m.; technika, muzea.