Wednesday, March 8, 2017

Dětmarwice

Dětmarwice, obec v Severomor. kr. okr. Karviná, 4079 obyv. Tepelná elektrárna.

Cytofarynx

cytofarynx [řec.J, cytopharynx - buněčný jícen prvoků. cytofyzíologie [řec.J, obor cytologie; studuje činnost buněk a význam buněčných struktur pro funkci buňky, cytogenedka [-ty-, řec.J, obor genet. studující genet. akt. struktury buňky, zvi. chromozómy a jejich zrniny, cytocbemie [řec.J, obor cytologie; studuje chem. složení buněk a látkové změny při jejich činnosti, cytochromy [řec.J, chromoproteidy — přirozená Červená barviva organismů. Obsahují v molek. železo; svým složením jsou blízké červenému krevnímu barvivu. Vyskytují se v mito-chondriích buněk; účastní se buněčného dýcháni. V.t. bílkoviny, cytokininy [-ný-, řec. + lat.j, skupina přirozeně se vyskytujících růstových látek rostlin, chem. odvozených hl. od adeninu. V nízkých koncentracích vyvolávají buněčné děleni. V.t.auxiny. cytologie [řec.J, nauka o buňce, jejím složení, struktuře a funkci. 1665 objevil Hook rostl, buňku, 1686 Malpighi živoč. buňku, 1715 — 22 van Leeuwen-hoek buňky mikroorganismů. Buněčná teorie byla formulována v 19.st. Schlei-denem, Schwannem a J. E. Purkyněm. 1858 Virchow poznal, že nové buňky vznikají pouze rozdělením již existujících buněk. K rozvoji č. cytologie přispěli zejm. Vejdovský, Růžička a Němec. Hl. obory c.: cytomorfologie, cytofyziol., cytochem., cytogenet. a cytopatologie.

Tuesday, March 7, 2017

Bathurst

Bathurst [besérst] 1. ostrov v Kan. arktickém souostroví v Parryho ostrovech, 19 707 km2, do 450 m n.m.; neobydlený^. ostrov v Timorském moři při sev. pobřeží Austrálie, 2036 km2;

Bohrův magneton

Bohrův magneton [bór-], zn. /jb- magn. moment obalového elektronu ve stavu, v němž se průmět orbitálního momentu hybnosti do zvoleného směru rovná h; pb = (9,273 2 ± 0,000 6).

Caicos

Caicos [kajk-] viz Turks a Caicos. Cailletet [kajete] Louis Paul, 1832 až 1913, fr. fyzik; zabýval se zkapalňo-váním plynů (napf. kyslik, dusik). Caílleux [kaje] (De Cayeus) André, *1907, fr. georaorfolog a geolog; prof. na Sorbonně. Zabývá se dynamickou geomorfologií.

Czambel

Czambel [ca-J Samuel, 1856—1909, sl. jazykovědec; autor gramatiky Ruko-vát spisovnej řeči slovenskej a práci o nářečích a vývoji slovenštiny.

Britská Kolumbie

Britská Kolumbie, angl. British Columbia - nejzáp. provincie Kanady, 930 493 km2, 2,18 mil. obyv., hl.m. Victoria. Hornaté, členité vnitrozemí s drsnějším podnebím. Prům. těžebni, hutni, stroj., dřevozpracující, potr. Pěst. zeleniny, ovoce. Přístav Van-couver.